Likwidacja odwrotnego obciążenia od 01.11.2019 r.

Od 01.11.2019 r zmienia się zakres firm zobowiązanych do stosowania metody podzielonej płatności (split payment).

​Od początku listopada 2019 r. podatnik dokonując sprzedaży będzie musiał weryfikować, czy przedmiot transakcji bądź świadczona usługa znajdują się na liście w załączniku nr 15 do ustawy – wszystkie te faktury dla krajowych kontrahentów będą wystawiane z kwotą VAT, a nie tak jak do tej pory z odwrotnym obciążeniem.

Na fakturach o wartości transakcji wynos​zącej ​co najmniej 15 000 zł., które dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy musi znaleźć się dopisek „mechanizm podzielonej płatności”​.​
Podatnicy, którzy dokonali zakupu towarów i/lub usług z załącznika nr 15 mają obowiązek dokonać płatności z mechanizmem podzielonej płatności.
Podatnik wystawiający faktury dokumentujące sprzedaż towarów i/lub usług z załącznika nr 15 do ustawy ma obowiązek przyjąć płatność za te faktury w mechanizmie podzielonej płatności.

Ustawodawca wprowadził sankcje z tytułu niedostosowania się do wprowadzanych zmian przepisów podatkowych:

1) jeżeli podatnik dokona płatności z naruszeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku, która wynika z wystawionej faktury. Sankcja ta nie jest stosowana, jeśli dostawca towaru lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku VAT należnego wynikającą z faktury.
2) je​żeli​​ podatnik wystawi fakturę dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług, która dotyczy transakcji powyżej 15 000 zł bez dopisku „mechanizm podzielonej płatności” naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku, która przypada na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy wykazanej na tej fakturze.
3) podatnik, na rzecz którego zostanie dokonana dostawa towarów z załącznika nr 15 do ustawy będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe dostawcy w części podatku, która proporcjonalnie przypada na dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli w momencie dokonywania dostawy podatnik miał uzasadnione podstawy ku temu, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na daną dostawę albo jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Dotyczy to transakcji, które są objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Od odpowiedzialności solidarnej można się uchronić poprzez zastosowanie przy dokonywaniu płatności mechanizmu podzielonej płatności.