Terminy złożenia zeznań podatkowych za 2019 rok

Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zatem zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Natomiast zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, składa się w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zeznania PIT 28 i PIT-28S za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 2 marca 2020 r.

Opublikowane wzory zeznań podatkowych PIT

W dniu 18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające wzory zeznań podatkowych i załączników do tych zeznań w zakresie podatku PIT

Rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Minister Finansów określił wzory zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wzory załączników do tych zeznań, m.in. PIT/BR, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2434.

Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wykorzystanie środków zgromadzonych na koncie VAT – zmiany od 01.11.2019 r.

Od 01.11.2019 r zmieniają się możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT.

Do 31.10.2019 r. ze środków zgromadzonych na koncie VAT można było zapłacić za:
• VAT z faktur otrzymanych od kontrahenta,
• VAT do urzędu skarbowego,
• odsetki od należnego podatku VAT i dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Od 01.11.2019 r. ze środków zgromadzonych na koncie VAT będzie można zapłacić dodatkowo za:
• VAT z tytułu importu,
• podat​e​k dochodow​y​ od osób fizycznych oraz podat​ek​ dochodow​y​ od osób prawnych, zaliczk​i​ na te podatki, a także odsetk​i​ za zwłokę w tych podatkach,
• skład​ki​ ZUS,
• podat​e​k akcyzow​y​ i przedpłat​y​ w podatku akcyzowym oraz odsetk​i​ od tych płatności,
• należności celn​e​ oraz odsetk​i​ od tych należności.

Likwidacja odwrotnego obciążenia od 01.11.2019 r.

Od 01.11.2019 r zmienia się zakres firm zobowiązanych do stosowania metody podzielonej płatności (split payment).

​Od początku listopada 2019 r. podatnik dokonując sprzedaży będzie musiał weryfikować, czy przedmiot transakcji bądź świadczona usługa znajdują się na liście w załączniku nr 15 do ustawy – wszystkie te faktury dla krajowych kontrahentów będą wystawiane z kwotą VAT, a nie tak jak do tej pory z odwrotnym obciążeniem.

Na fakturach o wartości transakcji wynos​zącej ​co najmniej 15 000 zł., które dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy musi znaleźć się dopisek „mechanizm podzielonej płatności”​.​
Podatnicy, którzy dokonali zakupu towarów i/lub usług z załącznika nr 15 mają obowiązek dokonać płatności z mechanizmem podzielonej płatności.
Podatnik wystawiający faktury dokumentujące sprzedaż towarów i/lub usług z załącznika nr 15 do ustawy ma obowiązek przyjąć płatność za te faktury w mechanizmie podzielonej płatności.

Ustawodawca wprowadził sankcje z tytułu niedostosowania się do wprowadzanych zmian przepisów podatkowych:

1) jeżeli podatnik dokona płatności z naruszeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku, która wynika z wystawionej faktury. Sankcja ta nie jest stosowana, jeśli dostawca towaru lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku VAT należnego wynikającą z faktury.
2) je​żeli​​ podatnik wystawi fakturę dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług, która dotyczy transakcji powyżej 15 000 zł bez dopisku „mechanizm podzielonej płatności” naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku, która przypada na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy wykazanej na tej fakturze.
3) podatnik, na rzecz którego zostanie dokonana dostawa towarów z załącznika nr 15 do ustawy będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe dostawcy w części podatku, która proporcjonalnie przypada na dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli w momencie dokonywania dostawy podatnik miał uzasadnione podstawy ku temu, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na daną dostawę albo jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Dotyczy to transakcji, które są objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Od odpowiedzialności solidarnej można się uchronić poprzez zastosowanie przy dokonywaniu płatności mechanizmu podzielonej płatności.

Biała lista podatników VAT – O czym trzeba pamiętać?

 • Sprawdź swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez szefa KAS. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. W ten sposób dowiesz się czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
 • W dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.
 • Jeśli przyjmujesz płatności powyżej 15 tys. zł, sprawdź na białej liście podatników VAT czy numery rachunków twojej firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów, którzy będą płacić ci za towary lub usługi po 31 grudnia 2019 r.

Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow

Jakie będą sankcje za korzystanie z innego rachunku niż widniejący na białej liście podatników VAT?


Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

 • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow

Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów

1 września 2019 r. zaczęła działać tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Ma on pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

Czego można się dowiedzieć z białej listy podatników VAT?

 • Sprawdzisz czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
 • Jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznasz podstawę prawną tych decyzji.
 • Potwierdzisz numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Link do wykazu podatników znajduje się poniżej

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow

Ulga na zakup kasy fiskalnej – zmiany

Od 1 maja 2019 r. ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje wyłącznie na zakup KASY FISKALNEJ ONLINE. Ma to związek z wprowadzeniem nowelizacji przepisów dotyczących odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

Nowelizacja ustawy o VAT nie zmieniła wysokości przysługującej ulgi na zakup kasy fiskalnej. Oznacza to, że podatnik który zdecyduje się na zakup KASY FISKALNEJ ONLINE może skorzystać z ulgi w wysokości 90 proc. ceny jej zakupu netto, nie więcej niż 700 zł pod warunkiem, że zakup nastąpił nie później niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

PCC od umów pożyczek od 01.01.2019

Od dnia 1 stycznia 2019 r pozostaną w mocy zapisy ustawy przewidujące:

 • Stawkę 0,5% od pożyczki wspólnika do spółki osobowej,
 • Zwolnienie z pcc umów pożyczek udzielonych przez wspólnika spółce kapitałowej,
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek udzielonych przez przedsiębiorcę w ramach usług finansowych zwolnionych z VAT.

Ustawodawca zdecydował się natomiast na wprowadzenie niższej stawki podstawowej dla umów pożyczek z 2% do 0,5%.

Art. 4. Ustawy nowelizującej wskazuje, że:

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 0,5%, (…).

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowa stawka PCC ma zastosowanie do czynności cywilnoprawnych, jakie weszły po wejściu w życie nowych przepisów, tj. po dniu 1 stycznia 2019 r.

Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek przesyłania JPK_VAT

Czy podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą ma obowiązek przekazywania JPK_VAT? W jakich przypadkach?

 • Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.
 • Jednak w niektórych sytuacjach (np. gdy podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), pomimo zawieszenia działalności, uzupełnia się ewidencję VAT, składa deklarację VAT i przesyła JPK_VAT.

Dane przesyłane w JPK_VAT stanowią informację o prowadzonej ewidencji VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w której umieszcza się dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT. Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza VAT, ma m.in. obowiązek wykazywania sprzedaży i zakupu w ewidencji VAT, raportowania danych w niej zawartych w postaci JPK_VAT oraz sporządzania deklaracji VAT.

W przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie trzeba składać deklaracji podatkowych – za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Oznacza to również brak obowiązku prowadzenia ewidencji VAT.

Jeżeli podatnik z powodu zawieszenia działalności gospodarczej nie dokonuje zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia. 

Składanie JPK_VAT pomimo zawieszenia działalności gospodarczej 
Od wskazanej zasady istnieją wyjątki. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT nie dotyczy (art. 99 ust. 7b ustawy o VAT):

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK_VAT.

Płatności powyżej 15.000 zł tylko za pośrednictwem rachunku bankowego

Od 1. stycznia 2017 r. gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej faktur oraz płatności, przekracza równowartość 15.000 zł nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli w całości nie zostanie opłacona za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Limit ten wyrażony jest w kwocie brutto, a nie netto. Dotyczy jednorazowej wartości transakcji, a nie jednorazowej płatności. Zasadniczo każda płatność powyżej 15.000 zł dokonana pomiędzy przedsiębiorcami w formie gotówkowej pozbawi nabywcę prawa do zaliczenia wydatku w koszty.

Prestiżowy adres dla firmy

Każda firma powinna posiadać adres siedziby swojej firmy. Jednak, jak wiadomo wiąże się to z wysokimi kosztami. Trzeba wynająć lokal, co nie jest tanie, szczególnie w dużych miastach. Należy również zatrudnić pracowników biura, którym również trzeba płacić. W dzisiejszych czasach nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Firma może posiadać swoją siedzibę, fizycznie jej nie mając. Jak to możliwe?

Czytaj dalej

Potrzebne każdej firmie

Tak naprawdę profesjonalna księgowa jest potrzebna w każdej firmie. Najlepiej, gdyby przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z całym biurem rachunkowym. Dzięki temu, można by mieć możliwość korzystania z pełnego pakietu usług, jakie oferują takie biura. Niezwykle ważne jest, aby firma nawiązała współpracę z biurem, które zatrudnia samych profesjonalistów. Dzięki temu, wszystkie dokumenty firmy będą w odpowiedni sposób poukładane i posortowane. Wszystko zostanie rozliczone tak jak powinno być.

Czytaj dalej

Powody sprzedaży firmy

Rynek samodzielnej działalności nie jest łatwy. Trzeba mieć naprawdę dobry pomysł na biznes i smykałkę do samodzielnej działalności, aby utrzymać się na rynku. Nie każdemu to jednak się udaje. W takiej sytuacji pojawia się problem, co zrobić z firmą, która nie przynosi zysków, a jedynie generuje straty. Jedną z opcji jest sprzedaż spółek z o.o. I właśnie najczęściej na taką sytuację decydują się właściciele firm nie przynoszących zysków. Ważne jest jednak aby dokonać tego w rozsądny sposób.

Czytaj dalej

Bezproblemowa sprzedaż firmy

Jeśli właściciel firmy zdecyduje się na współpracę z profesjonalnymi podmiotami zajmującymi się sprzedażą, będzie mógł w bezproblemowy sposób pozbyć się swojego przedsiębiorstwa. I to za bardzo dobrą cenę. Jeśli sprzedaż spółek z o.o. odbywa się w taki właśnie sposób, jest jak najbardziej komfortowa. Zdecydowanie, można na takie transakcji odpowiednio dużo zyskać, z czego każdy może być odpowiednio zadowolony i usatysfakcjonowany.

Czytaj dalej

Z korzyścią dla właściciela

Świetną opcją dla osób, które dopiero zaczynają działalność na własną rękę, jest założenie wirtualnego biura. Dzięki temu, nie będzie się ponosiło żadnych dodatkowych kosztów w związku z wynajmowaniem lokalu użytkowego. Można będzie dzięki takiemu biurowi działającemu w internecie być bliżej klienta i na każdego jego zawołanie. Wirtualne biuro stają się coraz bardziej popularną opcją, ponieważ są tanim sposobem na prowadzenie biznesu. Nie trzeba wynajmować lokalu i płacić wysokiego czynszu.

Czytaj dalej

Jak sprzedać firmę?

Sposobów na sprzedanie firmy jest całe mnóstwo. Możemy wystawić ofertę sprzedaży na branżowych stronach internetowych. Dzięki temu sprzedaż spółek z o.o. będzie mogła mieć postać ogólnopolską. W takiej sytuacji, zwiększamy swoje szanse na znalezienie kupca, który będzie zainteresowany przejęciem naszego biznesu. Możemy również poprosić specjalną organizację, która w profesjonalny sposób zajmuje się sprzedażą spółek. Dzięki temu, jak najbardziej można będzie się cieszyć z możliwości załatwienia sprawy związanej ze sprzedażą w bezproblemowy sposób.
Czytaj dalej

Oszczędność pieniędzy

Zdecydowaną oszczędnością jest wybór biura wirtualnego, zamiast tradycyjnego. Dzięki temu, że właściciel firmy na taki krok się zdecyduje, nie będzie musiał szukać lokalu odpowiedniego dla swojej firmy. Wszystko będzie się działo w przestrzeni internetowej, a on swoja firmą będzie mógł kierować nawet z domu. Taka sytuacja sprawi, że nie będzie trzeba ponosić żadnych dodatkowych kosztów w związku z wynajmowaniem lokalu. Wirtualne biuro jest więc świetną opcją dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Dzięki takiemu rozwiązaniu, będą mogły rozpocząć swoją działalność bez żadnych większych problemów. Jak najbardziej taka sytuacja będzie mogła być wtedy dla każdego odpowiednio dobra.

Czytaj dalej

Bliżej klientów

Dzięki temu, że dana firma będzie prowadziła biuro wirtualne, będzie mogła być znacznie bliżej swoich klientów. Dzisiaj wszystko dzieje się w przestrzeni internetowej. Dlatego też, zdecydowanie dobrą opcją jest postawienie na rozpoczęcie działalności właśnie w internecie. Na pewno taka firma będzie mogła zgromadzić duże grono klientów, ponieważ będą oni mieli do takiej firmy lepszy dostęp. Będą mogli się z nią w bezproblemowy sposób skontaktować jak i zobaczyć jej ofertę. Wirtualne biuro Czytaj dalej

Wysoki poziom usług

Księgowość nie jest łatwym zagadnieniem. Aby się tym zajmować, trzeba naprawdę bardzo dużo wiedzieć i ukończyć odpowiednie studia. Trzeba mieć również odpowiedniego czuja do rozliczania dokumentów w taki sposób, aby były one pomocne dla klientów. Dlatego też księgowość w Łodzi może znajdować się na wysokim poziomie tylko wtedy, jeśli zajmują się nią profesjonaliści znający się na rzeczy. Nie każdy nadaje się na księgowego nawet jeśli ukończył studia z tego zakresu. Trzeba zdać sobie z tego sprawę. Biura rachunkowe powinny zatrudniać jedynie księgowych, którzy naprawdę posiadają duże doświadczenie i ciągle chcą uczyć się czegoś nowego.

Czytaj dalej

Biuro z tradycjami

Biuro, które od dłuższego czasu funkcjonuje na rynku jest jak najbardziej godne polecenia. Biuro rachunkowe z tradycją zatrudnia najlepszych księgowych specjalizujących się w różnych dziedzinach. Dzięki temu, klienci mają możliwość skorzystania z profesjonalnych usług osób, które znają się na rzeczy. Wtedy wszystkie dokumenty, jakie klient przyniesie do biura zostaną w odpowiedni sposób przygotowane. Jak najbardziej można będzie się wtedy cieszyć z możliwości skorzystania z dobrej usługi. A na pewno taka będzie, ponieważ świadczona będzie przez księgowych funkcjonujących na rynku od wielu lat.

Czytaj dalej

Sprzedaż gotowych spółek

Bardzo trudno jest sprzedać gotowe spółki. Wielu inwestorów obawia się, że wraz z nimi otrzyma się szereg długów, których nie będzie się w stanie spłacić. Zamiast przyjemności z rozwijania już gotowego interesu, będzie się miało kłopot na głowie. Jednak, większość firm, które zostały stworzone i wystawione na sprzedaż, nie ma żadnego obciążenia w postaci długów. Dlatego też, jeśli tylko prawnicy danej osoby wszystko dokładnie sprawdzą, bez obaw można zainwestować w taką gotową spółkę pieniądze.

Czytaj dalej

Gdzie znaleźć dobre biuro rachunkowe?

Miejsc, gdzie można znaleźć dobre biuro rachunkowe jest sporo. Przede wszystkim możemy poszukać ofert takich biur w internecie. Znaleźć tam można oferty biur z różnych miast. Dzięki temu, na pewno uda nam się odszukać to, które będzie się znajdowało w naszym mieście. Biuro rachunkowe z prawdziwego zdarzenia można znaleźć również poprzez pytanie znajomych z jakich usług oni korzystają. Dzięki temu, jak najbardziej można skorzystać z usług biura z polecenia.

Czytaj dalej

Szkolenia to podstawa

Aby księgowość w Łodzi mogła się rozwijać, właściciele biur rachunkowych wysyłają swoich pracowników na szkolenia z różnych dziedzin. Dzięki temu, mogą oni być na bieżąco w sprawach dotyczących rozliczania PIT-ów i różnych rachunków. Mogą świadczyć klientom usługi na bardzo wysokim poziomie co jest jak najbardziej niezwykle korzystne. Im więcej szkoleń księgowy będzie miał na swoim koncie, tym lepiej ponieważ będzie mógł świadczyć niezwykle dobre usług w stosunku do swoich klientów.

Czytaj dalej

Jak zostać księgową?

Głównym warunkiem, który należy spełnić, aby podjąć pracę jako księgowa, jest posiadanie wyższego wykształcenia. Należy ukończyć studia ekonomiczne, które rozwijają umiejętności z zakresu zarządzania, rachunkowości i wszelkich innych potrzebnych elementów do wykonywania takiego zawodu. Kierunkami powiązanymi z księgowością są zarządzanie i marketing. Jeśli wybierzemy jeden z tych kierunków, na pewno będziemy mieli możliwość zdobycia pracy w biurze rachunkowym.

Czytaj dalej

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Stałą współpracę z biurem rachunkom, zazwyczaj podejmują osoby posiadające własną działalność gospodarczą. Taka współpraca jest dla nich opłacalna, ponieważ rachunki firmy są rozliczane w terminie. Przedsiębiorstwo nie ma bałaganu w papierach. W takiej sytuacji, nie musi obawiać się kontroli ze strony Urzędu Skarbowego. Nawet jeśli ona nastąpi, urzędnicy nic złego w firmie nie znajdą. Aby jednak tak było, należy nawiązać współpracę z dobrze prosperującym biurem rachunkom.

Czytaj dalej

Księgowość na najwyższym poziomie

Tylko z takich usług warto korzystać. Dzięki temu, będzie się miało pewność, że wszystkie dokumenty, jakie zostawi się w biurze rachunkowym zostaną wypełnione we właściwy sposób i nie będzie się miało żadnych problemów z różnymi instytucjami finansowymi. Taką pewność uzyska się, jeśli księgowość w Łodzi z której skorzystamy będzie oferowała usługi na wysokim poziomie. W innym przypadku nie uda nam się osiągnąć zadowolenia, ponieważ dokumenty nie zostaną przygotowane tak jak to zakładaliśmy.

Czytaj dalej

Księgowość w Łodzi

W mieście Łodzi, podobnie jak i w wielu innych miastach, szczególnie często i uważnie poszukiwane są biura rachunkowe, lub rachunkowo księgowe. Podatnicy ze szczególną troską podchodzą do swoich rozliczeń chcąc uniknąć związanych z nimi problemów i liczą, że wybrana przez nich firma rachunkowa obsłuży ich w sposób w pełni fachowy i profesjonalny. Księgowość Łódź zdaje sobie sprawę jak poważne mogą być konsekwencje pomyłek w rozliczeniach, dlatego naszym celem, który wyznaczamy sobie już od wielu lat jest pełen profesjonalizm i wielka fachowość, która skutkuje gronem zadowolonych z naszych rachunkowych usług klientów. Od wielu lat z powodzeniem, bez zbędnych niedopatrzeń i pomyłek rozliczamy finanse naszych klientów, starając się też szczególnie o to, aby te rozliczenia skutkowały jak najmniejszym wymiarem podatku i co za tym idzie poczynionymi oszczędnościami w firmowej kasie. Nasze biuro rachunkowe Łódź, to najlepsza oferta dla wszystkich, stworzona również dla Ciebie.

Polecamy księgowość Łódź

W dzisiejszych czasach rozliczenia podatkowe bywają nie lada sztuką i często, jeżeli posiadamy na przykład sporych rozmiarów firmę, nie jesteśmy w stanie wykonywać ich samodzielnie.  Z pomocą dla podatników w takich przypadkach mogą przyjść specjalistyczne firmy takie jak na przykład biuro rachunkowe Łódź, które w sposób w pełni rzetelny i niezmiernie profesjonalny dokonają każdego rozliczenia podatkowego, bez względu na to, czy będzie to rozliczenie osoby fizycznej, czy dużej rozbudowanej firmy. Warto inwestować w bezpieczne i sprawdzone rozwiązania, które dają nam pewność bezbłędnych rozliczeń i braku kar i nieporozumień na linii urząd skarbowy – petent. Księgowość Łódź, to firma skupiająca najlepszych w regionie, sprawdzonych pracowników, którzy stosują sprawdzone już rozwiązania w każdej, najtrudniejszej nawet podatkowej sprawie. Zapraszamy Państwa do naszego biura, gdzie będą państwo mogli liczyć na przyjazną obsługę, rzetelną pomoc, oraz filiżankę gorącej czarnej kawy.

Księgowość Łódź, to firma dla Ciebie!

Biuro rachunkowe Łódź, to firma z bardzo długą tradycją, która już od lat spełnia wszelkie oczekiwania swoich klientów, świadcząc profesjonalne usługi księgowo – rachunkowe. Nasi klienci, to zarówno wielkie firmy, jak i małe jednoosobowe podmioty gospodarcze. Obsługę rachunkową świadczymy też dla osób fizycznych i bardzo chętnie służymy im pomocą przy wypełnianiu corocznych deklaracji podatkowych. Niewątpliwym atutem naszej księgowości Łódź, jest przyjazny stosunek do klienta, który zawsze może u nas liczyć na filiżankę mocnej, krzepiącej kawy, oraz na uśmiech na twarzy naszych pracowników. Kolejną wielką zaletą naszej firmy rachunkowej, jest pełen profesjonalizm w działaniu i znajdywanie korzystnych rozwiązań dla każdego klienta, które skutkują niskimi podatkami, a co za tym idzie oszczędnością dla każdej kieszeni. W naszej firmie nie zdarzają się pomyłki, nie ma tez mowy o jakichkolwiek niedociągnięciach. Specjalistyczna kadra, to nasz sposób na niezawodność. Księgowość Łódź, to firma, którą warto polecić.

Wirtualne biuro w Łodzi służy pomocą małym przedsiębiorcom

Czy wiecie o tym, ze w dzisiejszych czasach, za stosunkowo niewielkie pieniądze można uzyskać pełną pomoc niezbędna przy zakładaniu firmy, a gdy firma już powstanie, otrzymać z tego samego źródła wirtualny adres biura, który będzie się znajdował w niezwykle korzystnej lokalizacji w samym centrum naszego miasta? To właśnie wirtualne biuro Łódź udostępnia swoim klientom tego typu nowatorskie rozwiązania. Tera nie musicie się już martwić o to, czy postępujecie przy zakładaniu firmy z godnie z obowiązującymi przepisami prawa, bo my zrobimy to za Was, mając pełną wiedzę prawną w tym zakresie. Nasze usługi wspomagają pracę każdej firmy, ograniczając koszty jej prowadzenia. Wirtualne biuro Łódź, to znakomite rozwiązanie dla właścicieli małych, jednoosobowych firm, którym na co dzień nie starcza czasu na załatwianie niezbędnych formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Teraz to my zajmiemy się waszymi sprawami, pozostawiając Wam jedynie samo prowadzenie firmy.

Gotowa spółka z o.o., to strzał w dziesiątkę!

Kiedy planowałam otworzenie działalności gospodarczej, przez cały czas myślałam o tym, aby ta działalność prowadzić w formie spółki. Moi znajomi coraz częściej namawiali mnie do zakupu gotowego produktu, a ja dziwiłam się bardzo, że w ogóle można coś takiego jak gotowa spółka z o.o. na polskim rynku zakupić. Zaczęłam się wiec nieco rozglądać i doszłam do wniosku, że w dzisiejszych czasach sprzedaż spółek z o.o. to wręcz normalność, a klienci coraz częściej poszukują sprawdzonego i gotowego produktu także w tej branży. Okazało się, że dziś powszechnie sprzedaje się między innymi spółki komandytowe, które znacznie ułatwiają pierwsze kroki w świecie biznesu osobom, które z biznesem nigdy dotąd nie były związane. Zdecydowałam się więc, aby pójść za radą rozsądku, oraz głosu moich znajomych i skorzystać ze sprzedaży spółek z o.o. Dziś nie żałuję tego kroku, a moja firma wspaniale prosperuje dając mi sporo zysków i jeszcze więcej olbrzymiej satysfakcji.

Gotowe spółki z o.o.

Sprzedaż spółek w dzisiejszej kapitalistycznej rzeczywistości, to rzecz oczywista i usługa, z której korzysta coraz więcej klientów. Sprzedaje się powszechnie spółki komandytowe, oraz gotowe spółki z o.o. Co zakup spółki oznacza dla nabywcy? Przede wszystkim oszczędność cennego tak przecież dziś czasu, który każde z nas musiałoby poświęcić na konieczne przy rejestracji spółki formalności. Poza tym nie musimy orientować się w trudnych i nieraz bardzo zawiłych przepisach prawno skarbowych, które również są związane z traceniem czasu przy ich zgłębianiu. Gotowe spółki z o.o., to towar najwyższej jakości pozbawiony bubli i niedoróbek. Kupując na przykład spółkę komandytową możemy niemal od ręki zaczynać działalność, a przy okazji niejednokrotnie liczyć a wsparcie prawne ze strony osoby sprzedającej. Tak więc sprzedaż spółek, godna jest zastanowienia ze strony nabywcy, w czasach kiedy coraz częściej przedsiębiorcy oczekują gotowego, profesjonalnego produktu, który spełni ich wszystkie oczekiwania.

Biuro rachunkowe Łódź zaprasza

Księgowość, to nie taka prosta sprawa. Rachunki i cyferki, to rzeczy, które wielu z nas przyprawiają o zawrót głowy. Jeśli jeszcze dodać do tego skomplikowane podatkowe przepisy, powstaje nierzadko spory galimatias, który wielu z nas przyprawia o ciarki. Księgowość Łódź, to firma, która wie doskonale jak ciężkie i skomplikowane dla wielu z nas są rozliczenia podatkowe. Nasza załoga, to zespół sprawdzonych przez lata pracy pracowników, którzy nie boja się największych nawet wyzwań. Jeśli Wasza firma nie radzi sobie z płaceniem podatków, jeśli macie problem z rozliczeniem najprostszego nawet PIT-a, zapraszamy w nasze progi. Biuro rachunkowe Łódź spieszy z pomocą zagubionym płatnikom i podatnikom, oferując im kompleksową pomoc rachunkowo – księgową. Jesteśmy do Państwa dyspozycji zapraszając do współpracy zarówno duże podmioty gospodarcze jak i małe, jednoosobowe firmy. Nasz wiedza i doświadczenie, to kapitał, z którego mogą państwo korzystać na bieżąco obserwując pozytywne efekty naszych działań.

Łódź – moje miasto

Jestem mieszkanką Łodzi od samych urodzin i czuję się niezwykle związana z tym specyficznym miastem. Niedawno weszłam w okres dorosłości i postanowiłam, że czas zacząć samej dbać o siebie i o swoje utrzymanie. Postanowiłam, ze moim sposobem na życie będzie od teraz działalność zgodna z moim wykształceniem, czyli prowadzenie biura rachunkowego. Od planów przeszłam od razu do czynów i w niedługim czasie otworzyłam moje pierwsze Biuro rachunkowe Łódź. Postawiłam na pełen profesjonalizm i na przyjazne podejście do klienta. Moje podejście do rzeczy okazało się strzałem w dziesiątkę. Księgowość Łódź stała się w stosunkowo niedługim czasie rozpoznawalną firmą w naszym mieście i z miesiąca na miesiąc przybywało jej zadowolonych z naszych usług klientów. Usługi rachunkowo księgowe, to bardzo ważna rzecz i nie może być tu mowy o żadnych pomyłkach i niedopatrzeniach. Profesjonalne podejście do spraw księgowych, to klucz do sukcesu każdej firmy rachunkowej, a księgowość Łódź, to firma na piątkę!

Jak księgowość, to tylko w mieście Łodzi!

Jeśli zastanawiacie się nad założeniem oraz prowadzeniem własnej firmy, powinniście też zacząć poważnie myśleć o waszych płatnościach, rozliczeniach i należnościach skarbowych. W dzisiejszych czasach istnieje bardzo wiele firm, które oferują usługi rachunkowo – księgowe, lecz nie tak wiele z nich daje gwarancję prawidłowego prowadzenia firmowych finansów. Biuro rachunkowe Łódź, to firma, która wie doskonale jak prowadzić firmowe sprawy w sposób należyty i dający pełne zadowolenie naszym klientom. Na przestrzeni kilkunastu lat naszej działalności zaufało nam już wiele firm i przedsiębiorstw czerpiąc zadowolenie i satysfakcję ze świadczonych przez nas usług, a my cieszymy się niezmiernie tym zaufaniem wciąż starając się podnosić ich jakość. Księgowość Łódź, to firma, która w sposób najlepszy wykona dla Państwa wszelkie rozliczenia skarbowe, pomagając klientom unikać płacenia nadmiernie wysokich podatków. Biuro rachunkowe Łódź, to firma na medal!

Rzetelna i profesjonalna obsługa księgowa

Szukasz rzetelnej i profesjonalnej pomocy z zakresu rachunkowości i doradztwa podatkowego? Jeśli tak, to koniecznie postaw na współpracę z jednym z fachowym biur księgowych. W ten sposób zyskasz mnóstwo cennego czasu, a co najważniejsze, będziesz mieć pewność, że księgowość twojej firmy jest prowadzona na najwyższym poziomie.

Czytaj dalej

Zróżnicowana oferta biur rachunkowych

Biura rachunkowe mają nam coraz więcej do zaoferowania. Wśród usług rachunkowych możemy znaleźć już nie tylko prowadzenie ksiąg, ale także sporządzanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych, tworzenie list płac oraz ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Co jeszcze są nam w stanie zaoferować biura rachunkowe?

Czytaj dalej

Dla osób zakładających nową firmę

Biura rachunkowe świadczą usługi adresowane nie tylko do przedsiębiorców posiadających już własne firmy. W ofertach wielu placówek można znaleźć także pakiet usług przeznaczonych dla osób, które dopiero zamierzają rozpocząć przygodę z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Czytaj dalej