Pełna księgowość

Firmom zobowiązanym wymogami prawa lub własnym wyborem do prowadzenia pełnej księgowości proponujemy:

 • prowadzenie Ksiąg rachunkowych i wyliczenie na tej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy CIT lub PIT,
 • prowadzenie Ksiąg w systemie finansowo księgowym SYMFONIA,
 • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT-7 / VAT-7K / VAT-7D,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS pracowników wraz z przekazem elektronicznym,
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON,
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale zakładowym oraz informację dodatkową,
 • przygotowywanie innych zestawień według wcześniej zdefiniowanych kryteriów,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • opracowywanie pozostałych raportów (raport kasowy, raport finansowy),
 • sporządzanie okresowych sprawozdań do GUS, NBP,
 • aktualizację danych w KRS związanych z prowadzoną działalnością,
 • kontrola rozliczeń z kontrahentami, datowanie rozrachunków, informowanie o rozrachunkach przeterminowanych i nierozliczonych,
 • sporządzenie planu kont dostosowanego do indywidualnych potrzeb jednostki,
 • opracowanie polityki rachunkowości.