Monitoring płatności

Usługa dostępna jest dla Klientów związanych z firmą LTA BUSINESS CENTER Sp. z o.o. umową w zakresie stałej obsługi.

Monitoring płatności – obejmuje działania w zakresie nadzoru nad terminowym spływem należności wynikających z zawieranych transakcji handlowych. Dotyczyć on może wybranej grupy Klientów lub też wybranych transakcji . Polega on na doprowadzeniu do terminowego spływu płatności (zapłata w terminie określonym na fakturze jednak nie później niż 30 dni po terminie płatności faktury). W przypadku braku zapłaty LTA BUSINESS CENTER Sp. z o.o. na wniosek Klienta rozpoczyna procedurę windykacji polubownej.

Korzyści z monitoringu:

  • większa stabilność, rentowność, zdolność inwestycyjną przedsiębiorstwa,
  • redukcja kosztów związanych z kontrolą finansową,
  • szybszy i regularny spływ należności, poprawa płynności bieżącej

zapobieganie w powstawaniu należności przeterminowanych.