Windykacja

Windykacja to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które prowadzą do wykonania przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela. Innymi słowy windykacja jest dochodzeniem w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Może być prowadzona w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego – czyli polegającego m. in. na takich działaniach, jak wzywanie do zapłaty, czy upominanie.