Zakładanie spółki komandytowej

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Od momentu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka komandytowa staje się tzw. jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Umowa spółki komandytowej wymaga formy aktu notarialnego, za który płaci się według taksy notarialnej. Dodatkowo od umowy należy zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości 0,5% wartości sumy komandytowej. Umowa spółki komandytowej powinna zawierać:

 • Firmę i siedzibę spółki.

Należy wskazać, iż firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”.

 • przedmiot działalności spółki.
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
 • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość.

Wkładem komandytariusza w całości albo w części może być świadczenie niepieniężne wspólnika, ale wówczas umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne. Natomiast wkładu do spółki nie stanowi zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenie usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki, chyba, że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa niż wysokość sumy komandytowej.

 • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki.

Zgłoszenia spółki komandytowej do KRS mogą dokonać tylko komplementariusze.

Co powinno zawierać zgłoszenie? Powinny w nim być zawarte takie dane jak:

 • firma, siedziba i adres spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
 • nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji,
 • wysokość sumy komandytowej.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • umowę spółki
 • złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (komplementariuszy).
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej za wpis do rejestru.

Koszty związane z aktem notarialnym (maksymalne stawki notarialne).

Z aktem notarialnym wiążą się następujące opłaty:

 • taksa notarialna za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego, która zależy od wysokości sumy komandytowej. Przy sumie komandytowej 5 tys. złotych wyniesie ona 160 zł + VAT, czyli 195,2 zł; przy sumie komandytowej 50 tys. zł, to odpowiednio 910 zł + VAT, czyli 1110,20 zł.
 • opłata jest za odpisy umowy. Maksymalnie jest to 6 zł za każdą rozpoczętą stronę tekstu.
 • podatek od czynności cywilnoprawnych wynoszący 0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt umowy w formie aktu notarialnego oraz poniżej opisane koszty związane z rejestracją w KRS. Po wyliczeniu wychodzi więc on w okolicach 17 zł przy kapitale zakładowym spółki 5000zł.
 • notarialne uwierzytelnienie podpisów członków zarządu, które kosztują 20 zł za każdy podpis.

Podane stawki to stawki maksymalne. Korzystając z usług naszego Biura Rachunkowego w Łodzi, które współpracuje na stałe z jednym z Łódzkich notariuszy macie Państwo możliwość skorzystania z niższych stawek. Nasza oferta pomocy w zakładaniu spółek jest na stronie cennik zakładania spółek z o.o. i dotyczy przygotowywania umowy spółki oraz wypełniania wniosków do KRS z załącznikami, których jest kilka, a składa się je pod rygorem zwrotu wniosku.

Koszty związane z rejestracją w KRS:

Wpis do KRS i Ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to kwota 600 zł.
Wniosek o wpis do KRS składa się w odpowiednim wydziale gospodarczego sądu rejonowego, w okręgu którego znajduje się siedziba spółki. Na Państwa zlecenie możemy tego dokonać.

OSTRZEŻENIE!!!

Płatność za ogłoszenie w Monitorze Sądowym odbywa się bezpośrednio przy składaniu wniosku o wpis do KRS. Przestrzegamy przedsiębiorców, którzy otrzymują listy od prywatnych firm, m.in: IROMSiG. Są to działalności niemające żadnych powiązań z Monitorem Sądowym i wpłata do w/w firmy nie będzie zaliczona jako wpłata przy rejestracji KRS.