PCC od umów pożyczek od 01.01.2019

Od dnia 1 stycznia 2019 r pozostaną w mocy zapisy ustawy przewidujące:

  • Stawkę 0,5% od pożyczki wspólnika do spółki osobowej,
  • Zwolnienie z pcc umów pożyczek udzielonych przez wspólnika spółce kapitałowej,
  • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek udzielonych przez przedsiębiorcę w ramach usług finansowych zwolnionych z VAT.

Ustawodawca zdecydował się natomiast na wprowadzenie niższej stawki podstawowej dla umów pożyczek z 2% do 0,5%.

Art. 4. Ustawy nowelizującej wskazuje, że:

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 0,5%, (…).

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowa stawka PCC ma zastosowanie do czynności cywilnoprawnych, jakie weszły po wejściu w życie nowych przepisów, tj. po dniu 1 stycznia 2019 r.